Styret i Stiftelsen HallingSpranget

Styret fra juni 2022 – (fom. åpningen av HallingSpranget):

 • Morten Thoen
 • Anne Kari Eriksen
 • Heidi Hovid Sezer
 • Jens Brockmann
 • Knut Lønnqvist
 • Martin Gaze

Styret 2017 – juni 2022  (utviklings-og utbyggingsfasen):

 • Osmund Ueland, styreleder
 • Gerd Berit Gudbrandsplass
 • Bjørg Hatteland Lindahl
 • Bernhard Tandberg
 • Jørgen Haraldseth

Virkningen for kommunen av denne satsingen

Trysil kan vise til 70 arbeidsplasser direkte relatert til deres sykkelsatsing nå i år. Og de har et mål om 200 000 besøkende på sommeren som et resultat av deres 3 årige plan og investering i sykkeltilbudet.

Satsingen på terrengsykling er en mulig måte å styrke sommertilbudet på og vil være gunstig i forhold til både å muliggjøre at hytteturistene benytter fritidsboligen flere døgn på sommeren, og tiltrekke seg kommersielle turister til kommunen.  Den økonomiske effekten for kommunen av økt bruk av fritidsboligen er dokumentert i Velvin (2010).  For det kommersielle turistmarkedet må det ligge til rette for overnattingstilbud, og når det er tilstede vil opplevelsene som kan gjøres i kommunen avgjøre attraktiviteten og muligheten for økt økonomisk verdiskapning.

Terrengsykling kan segmenteres som stisykling, downhill, Ritt/trening, komfort/tur og familiesegmentet, hvor det vil være overlapping mellom de ulike segmentene slik som tur/komfort og familiemarkedet.

Utviklingen av turstien fra fjellet til sentrum ivaretar både tur/komfort og familiesegmentet og vil ivareta de bredeste segmentene som har størst økonomisk potensial for å gi gode ringvirkningseffekter for både kommunen spesielt og regionen generelt.

I gjennomsnitt er det 3,18 personer for hvert bruksdøgn på hytta sommerstid i sammenlignbar kommune, og sykkeltilbud vurderes som det nest viktigste sommeraktiviteten etter fotturer (Velvin 2013).  Skal man ivareta hyttemarkedet og som også forskingslitteraturen viser ønsket om å være sammen som en familie når man er på hytta, (Velvin 2010, Hall& Müller 2004), indikerer det at terrengsyklingstilbud bør spisses og  tilpasses familier. Samfunnsøkonomisk vil det derfor være mest lønnsomt for kommunen å satse på familiesegmentet. Sett i forhold til det kommersielle turistmarkedet vil det sannsynligvis også være familiesegmentet som det mest lønnsomme å satse på grunnet at et sykkeltilbud vil enten bli benyttet i weeekend i tilknytning til skoleferien eller i skoleferien. Og da er det familieaktiviteter som gjelder.

Familier er det største segmentet både når det gjelder hytteturisten og den kommersielle turisten og gir derved minst risiko å spisse satsingen mot. 

Det betyr ikke at andre grupper ikke er ønsket, men aktiviteten tilrettelegges for å både tilfredsstille barn og voksne på familiens ønsker og premisser. Det skal ikke tilrettelegges for voksne som f.eks ønsker å benytte stien for trening, da dette er uheldig å kombinere i forhold til familier og andre på tur/komfort. Det har med utformingen av stien å gjøre.

Det kan bli aktuelt å sette av noen få dager i året hvor stien kan brukes mot helt spesielle målgrupper.

Finansiering

Slutt finansieringen på 20 mill NOK endte slik:

A. Spillemidler        27 %
B. Nesfjellet         20 %
C. Mva             17 %
D. Nesbyen kommune       15 %
E. Andelsbrev/inntekt      9 %
F. Skue Sparebank        6 %
G. Sparebankstiftelsen     4 %
H. Kassakreditt         2 %
Totalt            100 %

Politisk forankring av prosjektet, og hva mener folk flest om dette?

Gjennom prosjektet ”Nesfjella til sentrum”, var det i april/mai 2017 kontakt med ordfører og alle parti- og gruppeledere, for å sjekke ut interessen i kommunen rundt å få et slikt prosjekt realisert gjennom et spleiselag, hvor kommunen og næringslivet deler kostnadene. Ut fra positiv tilbakemelding ble prosjektet presentert på Frokostmøtet i Kulturhuset den 24. mai i regi av prosjektet ”Nesfjella til sentrum”. Grunneierne var kontaktet i forkant av lanseringen. Alle partier ga da positiv tilbakemelding på idéen, som også Hallingdølen slo positivt opp kort tid etter. I kartlegging av hva folk flest mener om de nye attraksjonene som er kommet frem i tilknytning til prosjektet ”Nesfjella til sentrum”, viser det at 99 av 110 besvarelser vil ha denne nye stien.

Idéen kom

Ideen kom som et resultat av prosjektet ”Nesfjella til sentrum” og fremstår som et sterkt symbol på samarbeid mellom næringslivet og kommunen – ”Nesfjella til sentrum” i praksis.

Det var Trailhead Nesbyen AS ved Knut Lønnqvist og Ove Ove Grøndahl som kom med ideen til stien, som den del av prosjektet ”Nesfjella til sentrum”, den 2. februar 2017.

Prosjektet hadde i forkant gått ut til hyttevelforeninger i Nesfjella, næringslivet i kommunen, og folk flest, og invitert de til å komme med innspill på hva de ønsket seg i Nesbyen sentrum og i samarbeidet mellom fjella og sentrum. Dette ble gjort før arkitektene startet sitt arbeid, slik at de skulle ha disse ønsker med seg.

Blant mange innspill, ble dette prosjektet trukket frem som spektakulært og et prosjekt som symboliserte noe av det grunnleggende en søkte å få til i prosjektet; et levende og attraktivt sentrum.

Idéen er svært godt mottatt i den etterfølgende prosess og har skapt stor begeistring blant innbyggerne, hyttefolk, næringsliv og politikere.

Nye vedtatte målsettinger i kommunen

a) Et levende og attraktivt sentrum (Nesfjella til sentrum), og
b) Nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon

Stiftelsen mener at prosjektet er av svært stor betydning for at kommunen skal utvikle seg raskest mulig mot sine nye mål – nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon og et levende og attraktivt sentrum. Prosjektet vil være et vesentlig bidrag til at begge ovennevnte mål kan nås.

Ringvirkninger for kommunen av stien

 • Synliggjøring av familier som viktigst målgruppe
 • Link mellom fjellet og sentrum
 • En attraksjon i seg selv
 • Bygges øvrig sykkeltilbud ut, vil dette sammen gjøre Nesbyen blant de ledende i Norden
 • Gi noe unikt for Nesbyen
 • Trekke mer folk og skape liv i sentrum
 • Et flott familietilbud, for både lokale og hyttefolk
 • Nesbyen blir mer attraktivt
 • Økende aktiviteter
 • Flere tilreisende turister
 • Mer folk Mer handel
 • Flere overnattinger
 • Økt behov for ulike servicetilbud
 • Tilflytting
 • Flere arbeidsplasser
 • Folkehelse
 • En “boost” for nye investeringer
 • Nisjeprodukter

Fremdriftsplan

Prøvedrift fra oktober 2021.

Følgende fremdriftsplan ligger til grunn for det videre arbeid:

 1. Trasévalg mars 2018.
 2. Kunngjøring av reguleringsplan oppstart november 2018.
 3. Reguleringsplan utarbeidet januar til april 2019
 4. Førstegangsbehandling av reguleringsplan juni 2019.
 5. Reguleringsplan godkjent våren 2020
 6. Grunnarbeider fra hoppbakken og ned til Nesbyen sentrum høsten 2019
 7. Offisiell åpning juni 2022.